Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Activitaţi educative 2013


          E X C U R S I E

  Data:

     3 aprilie 2013
  Ruta:
     Reghin - Sovata - Praid - Corund - Pasul Bucin - Reghin
  Participanţii:
     - elevii claselor a V-a B, a VI-a B, a VII-a B şi a VIII-a B
  Organizatori:

     -  prof. Forczadi Zsuzsanna, Demeter Gabriela, Popa Zsofia, Crăciun Hajnalka, Iacob Victoria, Szilagyi Jozsef, Nagy Lehel

  Obiective:
     - Vizite la Salina Praid, Lacul Ursul din Sovata, ateliere meşteşugăreşti din Corund şi Staţia Meteoroligică Bucin;
     - recunoaşterea diferitelor fenomene şi procese  naturale;
     - transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi etnografie în analiza mediului socio-geografic;
     - prezentarea unei staţii meteorologice;
     - petrecerea timpului liber în mod plăcut;                                                                                                                                                                                                        prof. Popa Zsofia

          M O Ş   I O N   R O A T Ă   Ş I   U N I R E A

 Data:
     24 ianuarie 2013
 Locul de desfăşurare:
     Biblioteca şcolii
 Participanţii:
     - elevii clasei a IV - a A
 Organizatori:
     -  înv. Hărşan Ana-Maria
     - Şimon Maria bibliotecar
 Obiectivul general:
     - cunoaşterea evenimentului istoric din 24 ianuarie 1859
 Obiective educative :
      - cunoaşterea însemnătăţii acestei pagini importante din istorie -  UNIREA   PRINCIPATELOR  ROMÂNE: Moldova şi Ţara Românească
      - dezvoltarea curiozităţii cu privire la  subiectul care face obiectul expoziţiei;
      - cunoaşterea şi aprofundarea a tot ce înseamnă istorie şi evenimente importante din paginile  ei;
      - stimularea interesului pentru lectură.                                      


Desfăşurarea activităţii:

    Elevii 
      - au vizitat  expoziţia
de carte istorică şi date cu privire la personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza.;
      - au lecturat povestirea Moş Ion Roată şi Unirea de Ion Caragiale;
      - au răspuns la întrebările adresate pe tema evenimentului sărbătorit.

 


                                                                                                                                                                                                 Şimon  Maria, bibliotecar


          S Ă-L   C U N O A Ş T E M   PE   M I H A I     E M I N E S C U

 Data:
      15  ianuarie 2013
 Locul de desfăşurare:
     Biblioteca şcolii
 Participanţii:
     elevii claselor  I A şi I C
 Organizatori:
      - înv. Bejan Graţiela, Sturza Angela
      - Şimon Maria bibliotecar

 Obiective:
     - Prezentarea bibliotecii
;
     - Importanţa şi rolul bibliotecii;
     - Cartea  şi importanţa ei pentru cunoaştere;
     - Prezentarea expoziţiei de carte „Să-l cunoaştem pe Mihai Eminescu”
     - Stimularea interesului  elevilor pentru lectură şi stabilirea unei  relaţii de prietenie între ei şi carte ( expoziţia fiind una dintre modalităţile de stimulare);
     - Dezvoltarea curiozităţii cu privire la autorul care face obiectul expoziţiei;
     - Explicaţia :   Mihai Eminescu cel mai mare poet român;
     - Audiere melodii pe versuri de Mihai Eminescu.

 Desfăşurarea activităţii:

Expoziţia a cuprins portretul autorului, date biografice, date privind opera  autorului.
Audierea de melodii pe versurile poetului.
Au recitat versuri de Eminescu elevii: Crăciu Iulia, Florea Cristina-Maria, Vultur Tudor-Ionuţ


     Concluzii:
 Cu mare plăcere şi chiar cu o oarecare concurenţă pentru a  recita cât mai expresiv, fiecare dintre recitatori  şi-a exprimat propria trăire  şi înţelegere a mesajului poeziei .
 Momentele de audiere au fost înălţătoare, am fost plăcut
surprinsă de interesul elevilor pentru a asculta .
 Elevii care deja ştiu să citească, recomandaţi de doamna înv. Graţiela Bejan, au fost înscrişi la bibliotecă.
              
                                                                                                                                                                                   Şimon  Maria, bibliotecar

       
           I O N   L U C A   C A R A G I A L E
                            1852 - 1912

 Activitate:
      expoziţie

 Tipul activităţii:
      de informare

 Data:
     30 ianuarie – 1 februarie 2013
 Locul de desfăşurare:
     Biblioteca şcolii
 Obiective:
     - cunoaşterea şi aprofundarea  a  tot ce înseamnă opera lui Caragiale;
     - stimularea interesului  elevilor pentru lectură şi stabilirea unor “relaţii de prietenie” între ei şi carte ( expoziţia fiind una dintre modalităţile de stimulare);
     - dezvoltarea curiozităţii cu privire la autorul care face obiectul expoziţiei;

 Desfăşurarea activităţii:

 Locul expoziţiei a fost ales în aşa fel încât să fie vizibil, pe perioada expoziţiei majoritatea elevilor  din şcoală şi-au oprit privirea asupra portretului lui Caragiale, a datelor biografice şi operei acestuia. Expoziţia a cuprins portretul autorului, date biografice, date privind opera autorului.
 În pauzele mari elevii au putut audia  scenete din opera lui Caragiale .
 Elevii au lecturat cu interes datele biografice expuse .


  Concluzii:

 În acest interval de timp, 30 ianuarie – 1 februarie, majoritatea elevilor din şcoală au  trecut pragul bibliotecii oprindu-şi ochii pe expoziţie, unii mai insistent alţii doar în trecere, dar cu toţii, sunt sigură, că au rămas cu imaginea portretului lui Caragiale, cu imaginea operei sale expuse, cu unele date privind viaţa şi activitatea lui.
 Cu mare plăcere au ascultat şi văzut scenetele  derulate audio şi video pe calculator.
 Momentele de audiere au fost înălţătoare,  interesul elevilor pentru a asculta a fost mare.
                                                                                                                                                                                                             Şimon  Maria, bibliotecar


          A C T I V I T Ă Ţ I   E D U C A T I VE   O R G A N I Z A T E   Î N   B I B L I O T EC A   Ş C O L A R Ă

                                                            "C A R T E A  Ş I  B I B L I O T E C A"

     Obiective:
          - stimularea interesului elevilor pentru citit
          - folosirea bibliotecii ca sală de lectură


    Desfăşurarea activităţilor:

    În cadrul acestor activităţi au fost prezentate elevilor:
          - importanţa cărţii în viaţă ( cartea este un obiect cultural, sprijin în comunicare şi este mijlocul cel mai vechi prin care creaţia scriitorilor şi a savanţiilor
            este transmisă generaţiilor viitoare)
          - însemnătatea bibliotecii şcolare şi sprijinul acordat procesului instructiv-educativ
          - regulamentul de ordine interioară a bibliotecii                                                                                                                                                                                                         Şimon Maria - bibliotecar

          V I Z I T Ă‚  L A  B I B L I O T E C A   Ş C O L I I

               "C A R T E A,   P R I E T E N A   M E A"


     Participanţii:
          elevii clasei a II-a B

     Organizator :
          înv. Mátyás  Erzsébet
     Data:
         8.10.2012
     Locul de desfăşurare:
         Biblioteca şcolii
     Obiective:
         -vizită la biblioteca şcolii
         -cunoaşterea organizării unei biblioteci şcolare
         -cultivarea dorinţei de a deveni cititor
         -stimularea interesului copiilor pentru lectură şi stabilirea unor relaţii de prietenie
          între ei şi carte
         -păstrarea cu grijă a cărţilor  împrumutate
         -dezvoltarea gustului pentru citit
         -folosirea timpului liber în mod plăcut şi util


     Desfăşurarea activităţii:

     Doamna bibliotecară a prezentat elevilor biblioteca şi rolul ei:
împrumutul de carte la domiciliu, consultarea cărţilorilor în sala de lectură, organizarea unor întâlniri cu scop documentar .
Au fost prezentate cărţile corespunzătoare vârstei elevilor claselor a II-a şi fişa de cititor.
Doamna bibliotecară a atras atenţia elevilor asupra regulilor de păstrare a cărţilor împrumutate şi a  îndeamnat pe elevi , să devină cititori ai bibliotecii şcolii.
La bibliotecă elevii au fost  impresionaţi de modul cum este compartimentat spaţiul şi de multitudinea cărţilor. După ce au primit toate explicaţiile necesare de la doamna bibliotecară, elevii au promis că vor deveni cititori fideli.
     Vizita la bibliotecă a constituit un prilej  ca elevii clasei a II-a B să cunoască rostul cărţilor în viaţa omului, să observe rafturile plin de cărţi atrăgătoare şi frumos ordonate, să comunice sincer impresiile, să răsfoiască şi să îndrăgească cărţile pentru copii.

                                                                                                                                                                                               înv. Mátyás Erzsébet

          "P R I E T E N U L   M E U,   P O M P I E R U L"

              Vizită la Detaşamentul de pompieri - Reghin

      Participanţi:
          elevii clasei a II - a B
     Organizator :
          înv. Mátyás Erzsébet
     Data:
          10 octombrie 2012
     Scopul activităţii:
          - cunoaşterea modalităţilor de intervenţie la următoarele tipuri de risc:
             incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări, prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşirea unor construcţii, instalaţii, căderi de  obiecte din atmosferă, calamităţi naturale.

     La sosirea noastră în acaeastă instituţie am fost primiţi cu bucurie de către domnul Chibulcutean Ioan - comandantul Detaşamentului de pompieri.
 După prezentarea succintă a instituţiei pompierii au organizat o serie de exerciţii demonstrative cu diferite categorii de tehnici. 
În continuare am vizitat subunităţile de intervenţie, elevii au urcat în autospeciale, au încercat căştile de pomnpieri.
Pompierii s-au pregătit cu multă pasiune şi dăruire pentru noi. Am fost deosebit de impresionaţi de activitatea lor, iar mulţi dintre elevi şi-au manisfestat dorinţa de a urma această carieră atunci când vor creşte mari.

                                                                                                                                                                                                        înv. Mátyás Erzsébet

          D R U M E Ţ I E   D E   T O A M N Ă‚   Î N   P Ă D U R E A   R O T U N D Ă

     Participanţi:
          elevii claselor I - IV  şi claselor pregătitoare
     Organizatori:
          învăţătorii claselor I - IV şi claselor pregătitoare
     Data:
          28 septembrie 2012
     Scopul activităţii:
          - Dezvoltarea dragostei pentru natură;
          - Jocuri de mişcare în aer liber;
          - Recunoaşterea semnelor caracteristice toamnei;
          - Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului;
          - Educaţie ecologică;
          - Observarea, colecţionarea şi prelucrarea materialelor din natură (frunze, ghindă, conuri de brad, crenguţe, măcieşe, alune, pietricele...) fără distrugerea naturii.
          - Descrierea schimbărilor sezoniere ale arborilor de conifere şi foioase în timpul toamnei;
          - Observarea activităţii  păsărilor, animalelor sălbatice şi omului din acest anotimp;
          - Observarea şi descrierea formelor de relief;                                                                                                                                                                                                                                                      înv.
Mátyás Erzsébet
Real Life webdesign and hosting