Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

ROI

Aprobat în C.A. din 24 februarie 2009


R E G U L A M E N T

 DE   O R D I N E   I N T E R I O A R Ă
    Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.
    Prezentul regulament a fost întocmit de Comisia de elaborare a regulamentului de ordine interioară discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie din date de 24 februarie 2009. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în “Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a MEC (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar).
    Regulamentul şcolii noastre, ce va putea fi consultat şi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, împreună cu articolele 1 – 8, 10, 14, 45, 46, 48, 50, 54 – 60, 62 - 68, 71 – 76, 78, 79, 83 – 87; 91 – 93, 96 – 103, 105 – 108, 110, 111; 113,  114, 117 - 123, 130, 132, 133, 135, 137, 139, 144, 146, 148, 150, 166, 167 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar, iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.
    Regulamentul nu se doreşte o colecţie de restricţii şi sancţiuni pentru elevii şcolii ci încearcă să pună accentul pe responsabilizarea tuturor oamenilor şcolii (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi) în promovarea unei activităţi educative de calitate.
    Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui, ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare, să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.I. Exercitarea calităţii de elev

A. Comportamentul în şcoală

1. Opţiunea pentru Gimnaziul de Stat „Augustin Maior” Reghin înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
a.    Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
b.    Evitarea oricăror forme de violenţă fizică şi verbală şi agresivitate sau jocuri cu caracter violent cu mişcări excesive şi periculoase.
c.    Limbajul folosit de elevi trebuie să fie decent atât în relaţiile cu profesorii, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, cât şi cu colegii.
d.    Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii).
e.    Orice conflict dintre elevi se va rezolva imediat prin aducerea la cunoştinţa dirigintelui, sau în lipsa acestuia, profesorului de serviciu.
f.    Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.
g.    Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
h.    Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate şi tăinuirea adevărului.
a.    O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
2.  Fiecare clasă va stabili 2 elevi care trebuie să ridice zilnic laptele şi cornul, până în pauza  de la ora 10. Alimentele se distribuie colegilor de clasă şi se consumă, de regulă în pauza  mare.
3. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă. Sălile de clasă, care după terminarea cursurilor sunt excesiv de murdare şi cu deşeurile necolectate selectiv, pot fi lăsate nemăturate de către personalul de îngrijire, cu acordul conducerii şcolii. În aceste săli de clasă curăţenia va fi efectuată a doua zi de către elevii de serviciu din ziua precedentă sau de întreaga clasă, până la reintrarea în limitele normalului. 
4. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate
Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul  de familie;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată dirigintelui/învăţătorului;
d) adeverinţă eliberată de cluburile sportive la care elevul activează;
Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 4 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
5. Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei. Aceşti elevi vor participa în mod obligatoriu la acţiuni de curăţenie în săptămâna în care s-a constatat abaterea. Răspunde dirigintele clasei.
6. Se interzice elevilor fumatul şi consumul de droguri în incinta şcolii.
7. Este interzisă introducerea în şcoală de către elevi a materialelor periculoase, precum şi a obiectelor ascuţite sau tăioase.
8. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii,   să folosească întregul patrimoniu cu
grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate diriginţilor, profesorilor de serviciu şi în cazuri deosebite conducerii şcolii.
a) Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi, coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.
b) În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
c) În cazul constatării deteriorării involuntare şi accidentale a scaunelor, profesorii vor nota în caietul clasei şi vor preda scaunul respectiv la tâmplărie.
9. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le depună pe catedră până la terminarea orei. Folosirea telefonului mobil în alte scopuri decât comunicarea este interzisă şi se sancţionează cu scăderea notei la purtare şi confiscarea aparatului, care va fi depus la direcţiune, putând fi recuperat doar de unul dintre părinţii elevului în cauză.
10. Se interzice accesul elevilor în podul şcolii, centrala termică sau alte spaţii cu destinaţie administrativ – gospodărească. De asemenea este interzis  accesul elevilor în alte săli de clasă decât propria sală sau cele în care au fost repartizaţi conform programului.
11. Este interzisă folosirea de jucării periculoase, dispozitive care emană mirosuri persistente sau a oricăror obiecte folosite în scopul stropirii cu apă a celorlalţi elevi.
12. Se interzice aducerea mingilor la şcoală şi implicit jocul cu mingea în curtea şcolii şi în incinta sălilor de clasă.
13. Se interzice aducerea la şcoala a rolelor, bicicletelor şi skate-board-urilor, cu excepţia situaţiilor în care se organizează activităţi extracurriculare care necesită utilizarea acestora.
14. Este interzis elevilor să umble cu foc şi să introducă în şcoală surse de foc (chibrituri, brichete etc.), precum şi materiale inflamabile.
15. Este interzis elevilor să alerge prin clase sau coridoare.
16. Este interzis elevilor să se aplece pe marginea ferestrelor şi să arunce orice fel de obiecte sau lichide de pe fereastră în curtea şcolii sau în stradă.
17. Se interzice pe timpul iernii introducerea bulgărilor de zăpadă în sălile de clasă, laboratoare sau oricare alte spaţii destinate procesului de învăţământ, aruncarea cu bulgări de zăpadă în colegi sau alte persoane, precum şi aruncarea bulgărilor în geamurile sau pereţii exteriori ai şcolii.
18. După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, elevii vor aşeza toate scaunele pe mese, în funcţie de cele stabilite de fiecare diriginte, părăsind incinta şcolii în maxim 5 minute.
19. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii în timpul pauzelor.
20. Se interzice utilizarea căştilor pentru a asculta muzică în timpul orelor şi al pauzelor.
21. Se interzice chemarea prietenilor la şcoală pentru rezolvarea problemelor personale.
22. Elevul are dreptul de a-şi spune punctul de vedere, în special în cadrul orelor de dirigenţie.
23. Elevul are dreptul de a fi informat; elevului i se vor aduce la cunoştinţă penalizările şi recompensele comportamentului său.
24. Elevul are dreptul la consiliere psihologică individuală pentru revizuirea comportamentului (dacă doreşte).

B. Organizarea activităţii didactice

   1. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare  şi extracurriculare după programul stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă.
   2. În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs.
   3. Sălile de clasă vor fi eliberate în pauza mare, când profesorul care are oră înaintea acesteia este obligat să scoată elevii în curtea şcolii, fiind ultimul care părăseşte incinta clasei,
   4. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, elevul de serviciu va anunţa direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei pentru a nu deranja cursurile altora.
   5. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate.
   6. Elevii repetenţi se pot reînmatricula la cerere, la acelaşi nivel, în următorii doi ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. În cazul elevilor care nu locuiesc în aria de cuprindere a unităţii noastre sau care au săvârşit abateri disciplinare grave, în anul şcolar precedent, conducerea şcolii poate refuza cererea de reînscriere.

C. Abateri disciplinare

   1. Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral.  Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor: la un număr de absenţe nemotivate egal cu numărul de săptămâni ale semestrului respectiv, nota va fi scăzută cu un punct; pentru multiplii acestui număr, nota va fi scăzută cu un număr de puncte corespunzător.
   2. Când există suspiciuni bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de administraţie.
   3. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
   4. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului, sunt considerate în mod automat nemotivate.
   5. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri, vor avea nota scăzută la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.

D. Activităţi extracurriculare

   1. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de unul dintre directori.
   2. Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de aspectul şi de păstrarea bunurilor din sala de clasă, de rezultatele la învăţătură, purtare, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti.
   3. Etapele de organizare a excursiilor sunt următoarele:
a) profesorul organizator va înainta conducerii şcolii programul detaliat al excursiei;
b)organizarea efectivă a excursiei va începe după ce s-a obţinut acordul conducerii şcolii.
   4. Orice excursie neautorizată este interzisă.

E. Recompensarea elevilor

   1. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară şi din străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
   2. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
   3. Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
   4. Nu se pot acorda premii şi menţiuni elevilor care au obţinut notă mai mică de 10 la purtare.

II. Reguli privind folosirea încăperilor specializate

   1. Cabinetele de informatică vor fi utilizate numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratoarelor elevii vor aranja scaunele sub mese.
   2. Accesul elevilor în aceste spaţii se face numai însoţit de către profesor. În timpul pauzelor elevii vor părăsi cabinetele petrecându-şi timpul liber în curtea şcolii sau pe holurile clădirii.
   3. Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri, etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului.
   4. Profesorii de informatică au obligaţia de a verifica laboratoarele la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile în care se desfăşoară activităţi educative în aceste spaţii. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.
   5. Accesul persoanelor străine este interzis în cabinetele de informatică (autorizarea accesului se face numai de către directori).
   6. Este strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în cabinetele de informatică!
   7. Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative în cabinetele de informatică îşi vor planifica şi consemna activităţile în registrul de evidenţă al cabinetului.

III. Reguli privind folosirea sălii de sport

   1. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la disciplina  educaţie fizică şi obiectele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al unuia dintre directori.
   2. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţiţi de către profesor.
   3. Uşa va fi încuiată înainte de începerea activităţilor didactice.
   4. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va face în vestiarele aferente).
   5. Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci.
   6. Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.
   7. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor.
   8. Vestiarele şi grupurile sanitare se vor încuia în timpul desfăşurării activităţilor sportive . Elevii nu pot rămâne în vestiare în timpul orelor de curs sub nici un motiv. Cei care încalcă această prevedere vor suporta costul reparării şi recondiţionării vestiarului respectiv.
   9. Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale la cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.
   10. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă.
   11. Accesul persoanelor străine este  interzis în sala de sport (autorizarea accesului se face numai de către directori).

IV. Biblioteca

   1. Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.
   2. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi sau va plăti  dublul sumei corespunzătoare valorii actualizate a cărţii.

V. Serviciul pe clasă
   
   1. Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care va consemna constatările privind starea clasei:
•    curăţenia
•    elevi indisciplinaţi
•    teme neefectuate
   2. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevul de serviciu are obligaţia de a verifica starea mobilierului şcolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare şi deteriorate, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi profesorul de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.
   3. Elevul de serviciu va şterge tabla după fiecare oră şi va aerisi clasa.
   4. După ultima oră de curs în sala de clasă, elevul de serviciu va:
a)   anunţa profesorul că este ultima oră
b)   aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor
c) verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei
d)  prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat
e)    verifica colectarea selectivă a deşeurilor
   5. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu.
   6. Profesorii de serviciu vor verifica starea de curăţenie.

VI. Secretariatul

   1. Carnetele de elevi se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.
   2. Adeverinţele se eliberează a doua zi după depunerea cererii începând cu ora 13.

VII. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

   1. Programul de lucru al personalului didactic auxiliar se desfăşoară în intervalul orar 7,30 – 15,30; al celui nedidactic se desfăşoară în două schimburi cuprinse între orele 6 – 14 şi 13 – 21, iar programul de lucru al personalului didactic este conform orarului întocmit la începutul anului şcolar. Activitatea elevilor se va desfăşura într-un singur schimb, între orele 8 – 14/15, conform orarelor claselor.
   2. Personalul de conducere, didactic auxiliar şi nedidactic va consemna în condica de prezenţă odată cu semnătura , ora intrării şi ora ieşirii din unitate. 
   3. Muncitorii ( tâmplarii şi fochiştii ) îşi consemnează într-un caiet de evidenţă activitatea desfăşurată. Acesta trebuie prezentat zilnic, la încheierea programului, pentru semnare la direcţiune.
   4.  Portarii vor purta un semn distinctiv: uniformă, vestă, şapcă şi / sau ecuson, prin care să scoată în evidenţă rolul lor în unitate.
   5. Personalul didactic trebuie să manifeste interes pentru dezvoltarea personală a elevilor, respect, toleranţă, înţelegere şi atenţie faţă de fiecare, fără discriminări (de statut social, sex, etnie, religie, rezultate şcolare, dizabilităţi fizice/psihice).
   6. Personalul din învăţământ are obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
   7. Personalul din învăţământ are obligaţia de a respecta atribuţiile din fişa postului sau orice alte sarcini care se dau de către conducerea şcolii sau de administrator pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute , urgente care apar în şcoală.
   8. Personalul din învăţământ are obligaţia de a respecta normele de protecţia muncii şi PSI.
   9. a) Prezenţa la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice este interzisă. Personalul aflat în această situaţie va fi trimis acasă, iar ziua respectivă se va considera absenţă nemotivată şi se va reţine din salariu.
        b) În cazul repetării abaterii, se vor aplica sancţiunile prevăzute de Statutul personalului didactic, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, respectiv de prezentul regulament pentru personalul nedidactic.
   10. Personalul din învăţământ are obligaţia de a anunţa conducerea şcolii de orice conflict care ar putea apare între membrii personalului.
   11. Personalul din învăţământ are obligaţia de a anunţa conducerea şcolii de orice avarie care se poate produce  la instalaţiile electrice, de încălzire sau sanitară, la centrala termică, deteriorări  de bunuri, etc., pentru a putea lua măsuri în timp util pentru remedierea lor.
   12. Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică.
   13. Personalul didactic are obligaţia de a consemna în condica de prezenţă activităţile desfăşurate cu elevii. Lecţiile neconsemnate în condică sau nesemnate până la completarea condicii vor fi considerate neţinute şi vor fi reţinute din salariul persoanei respective.
   14.  În intervalul orar 7,30 – 15,30 paza unităţii şcolare este asigurată de portarul de serviciu, iar după ora 15, paza este asigurată de un sistem de monitorizare şi intervenţie.
   15. Accesul profesorilor şi al personalului didactic auxiliar în incinta unităţii de învăţământ se face prin intrarea principală. Accesul elevilor până la ora 8 se face pe poarta de acces dinspre curte, iar după ora 8 numai pe intrarea principală.
   16. Accesul părinţilor este permis până la secretariat sau sala profesorală, iar în situaţiile în care participă la şedinţe sau lectorate cu părinţii sau alte activităţi extracurriculare şi în sala de clasă.
   17. Accesul altor categorii de persoane va fi condiţionat de prezentarea clară a scopului şi destinaţiei şi se va rezuma de regulă, la serviciul secretariat.
   18. Intrarea şi ieşirea autovehiculelor din curtea şcolii se va realiza doar în prezenţa portarului.
   19. Serviciul pe şcoală al personalului didactic şi atribuţiile acestuia sunt precizate în graficul întocmit la începutul fiecărui semestru. Respectarea repartizării pe sectoare şi a atribuţiilor ce decurg din grafic este obligatorie pentru fiecare cadru didactic.
   20. Cadrul didactic de serviciu la parterul şcolii răspunde de închiderea cataloagelor ( după ce a verificat că toate sunt la locul lor ) şi a calculatorului din sala profesorală.

VIII. Măsuri privind eliminarea risipei de energie

   1. Responsabilul clasei sau locţiitorul au obligaţia să sesizeze direcţiunea, dacă două zile la rând temperatura în clasa este prea mare sau prea scăzută.
   2. La  plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, iar dacă sistemele de încălzire sunt în stare de funcţionare, se vor închide toate geamurile şi uşa.
   3. Cadrele didactice sunt obligate să renunţe la iluminatul artificial, când acesta nu este necesar.

IX. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

   1. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).
   2. Elevii au obligaţia să anunţe dirigintele clasei, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de gaz.
   3. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
   4. În cabinetele de specialitate, vor fi respectate regulile specifice.
   5. Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către pietoni şi a schimbării direcţiei de mers a celor care se deplasează cu bicicleta sau motoreta.

X. Sancţiuni

   1. Nu poate fi considerată minoră nici o abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.
   2. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului nedidactic, în raport cu gravitatea abaterilor sunt:
         a)  observaţie scrisă;
         b)  avertisment;
         c) diminuarea salariului de bază cu până la 15% pe o perioadă de 1 până la 6 luni;
         d)  desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
   3. Elevii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform “Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“ şi a prezentului regulament.

XI. Dispoziţii finale

   1. La nivelul şcoli se constituie fondul pentru baza didactico - materială, din contribuţia voluntară a părinţilor. Nivelul contribuţiei se votează în Consiliul reprezentativ al părinţilor. Administrarea fondului se face numai cu acordul părinţilor, prin  preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor.
   2. În cazul familiilor  cu mai mulţi copii, simultan elevi ai şcolii, contribuţia poate fi achitată doar de unul dintre elevi.
   3. Repartizarea claselor în săli se poate face şi ţinând seama de nivelul contribuţiei fiecărei clase la fondul pentru baza didactico – materială în anul şcolar precedent. 
   4. Salariaţii şcolii au dreptul de a beneficia de salariu de merit în ultimul an de activitate înainte de pensionare.
   5. Salariaţii şcolii pot beneficia de 2 salarii la pensionare.
   6. În caz de boală cadrele didactice sunt obligate să anunţe direcţiunea şcolii în cel mai scurt timp pentru stabilirea unui program de suplinire. 
   7. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.Real Life webdesign and hosting