Intră pe FORUM!  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'AUGUSTIN MAIOR' REGHIN

Gimnaziul de Stat "Augustin Maior" din Regin, Judetul Mures, Romania.

Noutati si anunturi:

S.O.S. TERRA 2023

 

ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚

 „AUGUSTIN MAIOR”  REGHIN           

STR.ÅžCOLII NR.3,JUD.MUREÅž

TEL. 0265-511150; FAX 0265-511151

e-mail: amaior2000@yahoo.com

cod poÅŸtal 545300

Nr. 661 din 17.02.2023

 

INVITAÅ¢IE

 

 

Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, judeÅ£ul MureÅŸ, în calitate de instituÅ£ie organizatoare, vă invită să participaÅ£i la EdiÅ£ia a IX-a a Concursului regional de ecologie “S.O.S TERRA!“, aprobat ÅŸi inclus în Calendarul Activităţilor Educative Regionale È™i InterjudeÈ›ene 2023, la poziÅ£ia 1132.

Concursul regional de  ecologie “S.O.S TERRA!“ are ca obiectiv principal dezvoltarea capacităţii de cunoaÅŸtere ÅŸi înÅ£elegere a mediului înconjurător, a relaÅ£iilor om - mediu înconjurător ÅŸi a interdependenÅ£ei dintre calitatea vieÅ£ii ÅŸi a mediului, necesitatea adoptării atitudinii ecologice de către fiecare om faţă de natură. Prin implicarea elevilor în astfel de activităţi se urmăreÅŸte stimularea aptitudinilor artistice ÅŸi a abilităţilor practice ale acestora ÅŸi posibilitatea de a-ÅŸi exprima creativitatea.

 

În anexă vă transmitem Regulamentul de organizare (Anexa 1), FiÅŸa de înscriere (Anexa 2) ÅŸi Protocolul de colaborare (Anexa 3).

Unităţile ÅŸcolare vor completa ÅŸi vor transmite FiÅŸa de înscriere în format electronic la adresele de e-mail: anirus07@gmail.com sau craciun.giani@yahoo.com până la data limită de 24 martie 2023.

Lucrările ÅŸi materialele propuse vor fi expediate de către participanÅ£i până la data limită de 24 martie 2023 (data poÅŸtei) prin e-mail ÅŸi/sau prin scrisoare recomandată/scrisoare prioripost/ pachet obiÅŸnuit pe adresa: Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, str. Åžcolii, nr. 3, judeÅ£ul MureÅŸ. Se va trimite ÅŸi Protocolul de colaborare, completat în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte. Va fi anexat ÅŸi un plic autoadresat (pentru expedierea diplomelor ÅŸi a Protocolului de colaborare). Se va face menÅ£iunea pe plic - Pentru Concursul Regional S.O.S Terra!”.

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune, diferenţiat pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial. Se vor acorda diplome de participare pentru cadrele didactice coordonatoare.

Elevii ÅŸi cadrele didactice înscrise în concurs sunt invitate să participe la festivitatea de premiere, care va avea loc în data de 3 aprilie 2023 la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin.

 

Nu se percepe taxă de participare.

 

 

Detalierea secţiunilor concursului

1. Secţiunea de prezentări Power Point

Tema prezentărilor este „S.O.S. TERRA !”. Prezentările trebuie să se încadreze între 15-20 slide-uri È™i să fie realizate de maxim 2 autori. Se vor putea utiliza informaÅ£ii ÅŸi imagini diverse, alese de către concurenÅ£i din cărÅ£i, reviste, manuale ÅŸi de pe internet. Prezentările trebuie să fie originale.

     2. SecÅ£iunea afiÅŸe publicitare, postere, colaje

      Lucrările vor fi realizate în format A4, create manual/folosind orice tip de aplicaÅ£ie; se va puncta originalitatea lucrării. Pentru uniformitate, lucrările vor fi realizate pe tema „NU POLUÄ‚RII ! ”.

      3. SecÅ£iunea costume ECO confecÅ£ionate din deÅŸeuri

Costumele vor fi create din orice tip de deÅŸeuri reciclabile. Se va puncta designul ÅŸi originalitatea costumului.

4. Secţiunea lucrări artistico-plastice (desene)

Lucrările vor fi realizate cu orice tehnică (creion, acuarelă, acrilice, colaj etc.) sau grafică pe calculator,  în format A4 sau A3, respectând tema concursului „S.O.S. TERRA !”.

5. SecÅ£iunea obiecte din deÅŸeuri însoÅ£ite de sloganuri tematice

Obiectele vor fi realizate respectând tema concursului, obligatoriu însoÅ£ite de sloganuri tematice. Vor fi punctate: originalitatea obiectului, originalitatea sloganului, varietatea deÅŸeurilor.

6. Secţiunea creaţie literară (poezie, proză)

Redactarea se face în format A4, spaÈ›iere la un rând È™i jumătate, cu margini egale de 2 cm, cu diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). La două rânduri de titlu în dreapta se va scrie numele È™i prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, localitatea, judeÈ›ul, numele È™i prenumele cadrului didactic îndrumător (Times New Roman, caracter 12, Bold). Textul va fi scris la două rânduri sub datele despre autor (Times New Roman, caracter 12, aproximativ 3000 de caractere).  Lucrările vor fi trimise în format digital.  

        Toate lucrările înscrise în concurs trebuie să aibă o etichetă în partea dreaptă jos, care să conÅ£ină următoarele date:

-      titlul lucrării;

-    numele ÅŸi prenumele elevului;

-      clasa, unitatea de învățământ, localitatea, judeÈ›ul;

-      numele ÅŸi prenumele cadrului didactic coordonator.

 

 

 

Mult succes tuturor participanţilor!

 

 

Director,

Prof. Beldean Cristina-Bianca                                                Coordonatori concurs,

                                                                     Coord. proiecte È™i programe educative prof. Rus Anamaria  

                                                                                                Consilier educativ prof. Crăciun Gianina

                                                                                                         Prof. înv. primar Cheiță Mirela

                                                                                   

 

 

 

ANEXA 1

CONCURS REGIONAL  DE  ECOLOGIE “S.O.S TERRA !“

REGHIN, APRILIE 2023

EDIÅ¢IA a IX-a

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

A. Condiţii de participare

    a) Fiecare concurent poate participa la acest concurs cu o singură lucrare pentru fiecare secÅ£iune.

    b) Pot participa elevi din clasele  0 – VIII, maxim 5 elevi/ cadru didactic coordonator, din toate judeÅ£ele ţării, din care câte 120 de elevi, din fiecare ciclu – primar ÅŸi gimnazial, vor fi selectaÅ£i pentru etapa finală.

B. Organizarea concursului

·    Concursul S.O.S Terra!” se va derula la Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin È™i Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin.

Desfăşurarea concursului

·          Înscrierea participanÅ£ilor: până la 24 martie 2023

·          Centralizarea lucrărilor: 27 - 29 martie 2023

·          Jurizarea lucrărilor: 30 - 31 martie  2023

·          Festivitatea de premiere: 3 aprilie 2023

·          Expedierea diplomelor: până la 31 mai 2023

Concursul se desfăşoară pe ÅŸase  secÅ£iuni:

1.     Prezentare Power Point.

2.     AfiÅŸe (pliante).

3.     Costume ECO confecÅ£ionate din deÅŸeuri.

4.     Lucrări artistico-plastice (desene).

5.     Obiecte din deÅŸeuri însoÅ£ite de sloganuri tematice.

6.     CreaÅ£ie literară (poezie, proză)

Comisia de organizare este formată din 6 membri, după cum urmează:

    1. Beldean Cristina Bianca, director Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

    2. Rus Anamaria, prof. geografie de la Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

    3. Crăciun Gianina, prof. lb. È™i lit. română de la Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

4. Cheiță Mirela, prof. învățământ primar de la Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

    5. Pășcan Sabin-Gavril, inspector Åžcolar General, ISJ MureÅŸ

    6. NiÅ£ulescu Diana-Anca, inspector È™colar pentru educaÈ›ie permanentă È™i activități extraÈ™colare, ISJ MureÅŸ                                                                                                                          

    ÅŸi are următoarele atribuÅ£ii:

ü  Asigură difuzarea ÅŸi cunoaÅŸterea regulamentului de organizare ÅŸi desfăşurare a concursului;

ü  UrmăreÅŸte, sprijină ÅŸi îndrumă pregătirea pentru participare la concurs;

ü  AlcătuieÅŸte evidenÅ£a ÅŸcolilor ÅŸi a elevilor participanÅ£i la concurs;

ü  PregăteÅŸte invitaÅ£iile, popularizează concursul prin site-urile Inspectoratelor JudeÅ£ene din Å£ară;

ü  Alege ÅŸi pregăteÅŸte locul de desfăşurare a concursului;

ü  Comunică rezultatele concursului tuturor participanÅ£ilor;

ü  Analizează modul de desfăşurare a concursului, rezultatele obÅ£inute ÅŸi propune măsuri pentru perfecÅ£ionarea continuă a activităţii.

 

C. Evaluarea concursului

· Se vor stabili câÅŸtigătorii concursului pe baza punctajului obÅ£inut.

· Baremele de corectare sunt stabilite pentru fiecare secÅ£iune în parte de către comisia de jurizare la debutul concursului. 

· La fiecare secÅ£iune se vor acorda premiile I, II ÅŸi III ÅŸi menÅ£iuni, constând în diplome pentru elevii cu punctajul cel mai mare, premierea făcându-se diferenÅ£iat pentru ciclul primar ÅŸi ciclul gimnazial.

· ToÅ£i profesorii care au pregătit elevi pentru acest concurs vor primi diplome de participare.

· Nu se admit contestaÅ£ii.

Comisia de jurizare va fi formată din profesori de specialitate (geografie, informatică, limba ÅŸi literatura română, educaÅ£ie tehnologică, arte plastice) de la ÅŸcoala gazdă ÅŸi reprezentanÅ£i ai ISJ MureÅŸ.

Aceasta are următoarele atribuţii:

Ø StabileÅŸte pe baza criteriilor de selecÅ£ie, lucrările care participă la concurs.

Ø ÎntocmeÅŸte borderourile de notare, clasamentele ÅŸi le aduce la cunoÅŸtinţă comisiei de organizare.

Ø PreÅŸedintele juriului înmânează diplomele într-un cadru festiv pentru participanÅ£ii prezenÅ£i, iar pentru ceilalÅ£i participanÅ£i, diplomele se vor trimite prin poÅŸtă. 

Modalităţi de diseminare a  rezultatelor

·     Prin postarea pe site-urile Inspectoratelor JudeÅ£ene din Å£ară, pe site-ul ÅŸcolii È™i alte platforme on-line.

 

D. Detalierea secţiunilor concursului

     1. SecÅ£iunea de prezentări Power Point

Tema prezentărilor este „S.O.S. TERRA !”. Prezentările trebuie să se încadreze între 15-20 slide-uri È™i să fie realizate de maxim 2 autori. Se vor putea utiliza informaÅ£ii ÅŸi imagini diverse, alese de către concurenÅ£i din cărÅ£i, reviste, manuale ÅŸi de pe internet. Prezentările trebuie să fie originale.

     2. SecÅ£iunea afiÅŸe publicitare, postere, colaje

      Lucrările vor fi realizate în format A4, create manual/folosind orice tip de aplicaÅ£ie; se va puncta originalitatea lucrării. Pentru uniformitate, lucrările vor fi realizate pe tema „NU POLUÄ‚RII ! ”.

      3. SecÅ£iunea costume ECO confecÅ£ionate din deÅŸeuri

Costumele vor fi create din orice tip de deÅŸeuri reciclabile. Se va puncta designul ÅŸi originalitatea costumului.

4. Secţiunea lucrări artistico-plastice (desene)

Lucrările vor fi realizate cu orice tehnică (creion, acuarelă, acrilice, colaj etc.) sau grafică pe calculator,  în format A4 sau A3, respectând tema concursului „S.O.S. TERRA !”.

5. SecÅ£iunea obiecte din deÅŸeuri însoÅ£ite de sloganuri tematice

Obiectele vor fi realizate respectând tema concursului, obligatoriu însoÅ£ite de sloganuri tematice. Vor fi punctate: originalitatea obiectului, originalitatea sloganului, varietatea deÅŸeurilor.

6. Secţiunea creaţie literară (poezie, proză)

Redactarea se face în format A4, spaÈ›iere la un rând È™i jumătate, cu margini egale de 2 cm, cu diacritice. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). La două rânduri de titlu în dreapta se va scrie numele È™i prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, localitatea,  judeÈ›ul,  numele È™i prenumele cadrului didactic îndrumător (Times New Roman, caracter 12, Bold). Textul va fi scris la două rânduri sub datele despre autor (Times New Roman, caracter 12, aproximativ 3000 de caractere).  Lucrările vor fi trimise în format digital.  

 Toate lucrările înscrise în concurs trebuie să aibă o etichetă în partea dreaptă jos, care să conÅ£ină următoarele date:

-      titlul lucrării;

-    numele ÅŸi prenumele elevului;

-      clasa, unitatea de învățământ, localitatea, judeÈ›ul;

-      numele ÅŸi prenumele cadrului didactic coordonator.

 

E. Dispoziţii finale

·    Înscrierea concurenÅ£ilor va fi comunicată comisiei de organizare până la data de 24 martie 2023 prin  e-mail. FiÅŸa de înscriere se găseÅŸte pe pe site-urile Inspectoratelor JudeÅ£ene din Å£ară.

·    Prin e-mail vă rugăm să comunicaÅ£i, în momentul înscrierii pe fiÅŸa de înscriere, modul dumneavoastră de participare: directă / indirectă (participare cu lucrare).

·    Lucrările ÅŸi materialele propuse vor fi expediate de către participanÅ£i până la data de 24 martie 2023 (data poÅŸtei) prin e-mail ÅŸi/sau prin scrisoare recomandată/scrisoare prioripost/ pachet obiÅŸnuit pe adresa: Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, str. Åžcolii, nr. 3, judeÅ£ul MureÅŸ. Va fi anexat ÅŸi un plic autoadresat (pentru expedierea diplomei). Se va face menÅ£iunea pe plic - Pentru Concursul Regional S.O.S Terra!”.

·    Elevii ÅŸi cadrele didactice înscrise în concurs sunt invitate să participe la festivitatea de premiere, care va avea loc în data de 3 aprilie 2023 la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin.

·    FinanÅ£area activităţilor concursului  se asigură de Åžc. Gimn.„Augustin Maior” Reghin din fonduri proprii.

·    Nu se percepe taxă de participare pentru niciuna dintre secÅ£iuni.

·    Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

CONTACTE:

Åžcoala Gimnazială„Augustin Maior” Reghin

Strada: Şcolii, nr.3, localitatea Reghin, judeţul Mureş, cod poştal: 545 300

e-mail: amaior2000@yahoo.com;  tel/fax.0265-511150 / 0265-512531

Pentru informaţii suplimentare persoane de contact:

- coord. proiecte și programe educative prof. Rus Anamaria - e-mail: anirus07@gmail.com

- consilier educativ prof. Crăciun Gianina - e-mail: craciun.giani@yahoo.com

- prof. înv. primar Cheiță Mirela – e-mail: mirelacheita40@gmail.com

ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚

 AUGUSTIN MAIOR”  REGHIN           

STR.ÅžCOLII NR.3,JUD.MUREÅž

TEL. 0265-511150; FAX 0265-511151

e-mail: amaior2000@yahoo.com

cod poÅŸtal 545300

Nr. 661 din 17.02.2023

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

CONCURS REGIONAL  DE  ECOLOGIE “S.O.S TERRA !“

REGHIN, APRILIE 2023

EDIÅ¢IA a IX-a

 

Unitate şcolară ....................................................................................., Localitate..................................

Str...................................................., Nr. ........, Cod poştal ........................, Judeţ...................................

Tel/fax............................................, E-mail.........................................................

Persoană de contact din instituţie ........................................................................

Tel..................................................., E-mail.........................................................

 

 

Nr.

crt.

Numele ÅŸi prenumele elevului

Clasa

Secţiunea*

Cadru didactic îndrumător

Mod de participare:

directă/indirectă

Cazare:

da/nu

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

* SecÅ£iunile concursului sunt: Prezentare Power Point, AfiÅŸe (pliante), Costume ECO confecÅ£ionate din deÅŸeuri, Lucrări artistico-plastice (desene), Obiecte din deÅŸeuri însoÅ£ite de sloganuri tematice, CreaÅ£ie literară (poezie, proză).

 

    avizat,

DIRECTOR,

 

Åžcoala _____________________________________,

 

prof.__________________________

(numele ÅŸi prenumele)

 

                      __________________________________          L.S.

 

 

                                    

ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚

„AUGUSTIN MAIOR” REGHIN,

STR. ÅžCOLII, NR. 3

nr. tel/fax :      0265 511 150 /

                               0265 512 531

e-mail, web  amaior2000@yahoo.com

                              www.gimnaziulamaior.ro

 

          

               InstituÅ£ia parteneră

 

 

 

 

 

                   

 

 

              Nr. 661/17.02.2023                                                          Nr. ................./.................

 

 

                                                   PROTOCOL DE COLABORARE

 

1. Părţile contractante:

Åžcoala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin, reprezentată prin prof. Beldean Cristina-Bianca, în calitate de director, prof. Rus Anamaria, prof. Crăciun Gianina, consilier educativ ÅŸi prof. înv. primar Cheiță Mirela, în calitate de coordonatori ai Concursului Regional de ecologie ”S.O.S. TERRA!”

ÅŸi

Åžcoala ......................................................................................................................., reprezentată prin ............................................................., în calitate de director ÅŸi ………….……...............……………

…............................................................................................................................................, în calitate de participanÅ£i la Concursul Regional  de ecologie ”S.O.S. TERRA!”.

 

2. Obiectul protocolului de colaborare

Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea dintre părÅ£ile implicate în proiect, în vederea organizării ÅŸi desfăşurării Concursului Regional de ecologie ”S.O.S. TERRA!”, ediÅ£ia a IX-a, 2023.

 

3. Durata colaborării:

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia ÅŸi este valabil pe perioada anului ÅŸcolar 2022– 2023.

 

4.  Grupul Å£intă: elevi din clasele O – VIII ÅŸi cadre didactice.

5.  Rolul părÅ£ilor

a. Rolul instituţiei iniţiatoare:

- să informeze şcolile despre organizarea concursului;

- să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;

- să emită ÅŸi să distribuie diplomele elevilor premiaÅ£i, precum ÅŸi diplomele de participare ale cadrelor didactice îndrumătoare;

- să păstreze legătura on-line şi telefonic cu partenerii;

- să organizeze activitatea finală;

- să disemineze rezultatele proiectului.

 

b. Rolul instituţiei partenere:

- să se implice în activităţile proiectului;

- să mediatizeze concursul în unitatea de învăţământ;

- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;

- să transmită ÅŸcolii iniÅ£iatoare acordul de parteneriat, precum ÅŸi lucrările elevilor în termenul stabilit;

- să disemineze rezultatele proiectului în cadrul instituÅ£iei din care fac parte.

 

6.  Rezilierea protocolului

Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a.     Nerespectarea de către părÅ£ile contractante a prevederilor prezentului protocol;

b.     Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol.

 

7. Încetarea protocolului

    Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a.     Acordul părÅ£ilor pentru încetarea contractului;

b.     Scopul contractului a fost atins;

c.     ForÅ£a majoră, dacă este invocată.

    Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunÅ£ scris.

 

8. Dispoziţii finale

    Concursul Regional de ecologie ”S.O.S. TERRA!” face parte din categoria activităţilor extracurriculare ÅŸi urmăreÅŸte stabilirea de relaÅ£ii de colaborare între instituÅ£iile de învăţământ din Å£ară în vederea realizării unui schimb de experienţă pe linia educaÅ£iei în ÅŸcoală.

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru È™i acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Încheiat în 2  exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

                   

director,

ÅžCOALA GIMNAZIALÄ‚

 „aUGUSTIN MAIOR” ,

prof. BELDEAN CRISTINA-BIANCA

 

L.S.                        __________________________________

(semnătura)

          

      DIRECTOR,

      INSTITUÅ¢IA PARTENERÄ‚,

       prof.__________________________

           (numele ÅŸi prenumele)

 

          L.S.                                                                           __________________________________

(semnătura)

 

Data publicarii: 2023-03-09


Vezi toate nouatile...